Motie Dieren wonen ook in de Binck­horst


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van de verschillende raadsvoorstellen over de Binckhorst waaronder het voorstel van het college inzake Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier.

Constaterende, dat:

  • bij de Programmering Openbare Ruimte Binckhorst de natuurwaarde van het groen nergens als spelregel is opgenomen;

  • er ook geen kwalitatief kader met natuurdoelen is;

  • in de toetsingskaders van het Q-team natuurdoelen en kaders ook ontbreken.

Overwegende, dat:

  • er een aanzet is voor waardevolle groenstructuren op de Binckhorst, zoals het ‘Actieplan Groene Long, red de huismus’ van AVN welke door het college is omarmd (RIS314286);

  • er dieren op de Binckhorst wonen en dat hun leefgebied ook aandacht en een respectvolle behandeling verdient;

  • de zonering van de openbare ruimte (rust, reuring, ruis) betekent dat een rustgebied ook ingevuld kan worden met een bmx-baan;

  • recreatie en natuur soms samen kunnen gaan, maar soms ook niet;

  • dat het wenselijk is om voor de openbare ruimte ook kaders en spelregels voor natuurontwikkeling en ecologie op te stellen.

Verzoekt het college:

  • (niet-juridische) kaders, doelen en spelregels voor natuurontwikkeling en ecologie op te stellen voor de openbare ruimte in de Binckhorst en deze aan de raad voor te leggen;

  • een voorstel te doen om natuurwaarden ook als een van de toetsingskaders van het Q-team in te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP
Status

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK