Amen­dement Parti­ci­patie bij afwijken omge­vingsplan


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van Voorstel van het college en het presidium tot vaststelling Lijst met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan (RIS313814).

Besluit om dictumpunt III als volgt aan te passen:

  • dat participatie verplicht is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals genoemd in de lijst voor bindend advies;

Toelichting:

Bij het vaststellen van een omgevingsplan (of het oorspronkelijke bestemmingsplan) hebben belanghebbenden mogelijkheden gehad om hun zorgen te uiten. Bij het afwijken van deze zorgvuldig vastgestelde documenten gebeurt dit niet indien de raad niet een besluit hierover neemt. Dit terwijl juist met de nieuwe Omgevingswet participatie aan de voorkant van groot belang is. Met de invoering van de Omgevingswet schuift namelijk het moment van het betrekken van belanghebbenden naar voren aangezien de besluitvormingstermijnen aanzienlijk korter worden en er meestal geen zienswijzeprocedure meer geldt.

Met dit amendement wordt gezorgd dat participatie verplicht is in alle gevallen waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan. De aanwijzing werkt als aanvulling op het stimulerende participatiebeleid waarmee wordt onderstreept dat participatie van burgers en maatschappelijke organisaties vooraf, niet alleen bij gemeentelijk beleid, maar juist ook bij initiatieven van derden, van groot belang is. Dit amendement is gelijk aan het vastgestelde beleid in Amsterdam waar ook participatie verplicht is bij afwijkingen en niet slechts bij de plannen waar de gemeenteraad een rol heeft. Wenselijk is dat het college daarbij verdere handvatten geeft van wat van participatie wordt verwacht. Hierbij kan synchroon aan Amsterdam een participatiehandreiking worden opgesteld waarin drie verschillende categorieën worden benoemd waarbij er een veel lichtere participatieplicht geldt bij beperkte gevolgen voor de fysieke leefomgeving. De categorie waarbinnen het initiatief valt, bepaalt zo de mate van participatie.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Rutger de Ridder

VVD

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA