Leg als gemeente natuur­in­clusief bouwen vast


16 april 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 april 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake beschikbaar stellen raadskrediet voor verbouwing Fruitweg 17.

Constaterende, dat:

 • in de afdoening van de motie natuurinclusief bouwen (RIS288182) een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen is ontwikkeld;
 • in de commissiebrief over het puntensysteem van 5 maart 2019 (RIS301953) wordt gesteld dat het puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen in Planuitwerkingskaders wordt opgenomen;
 • natuurinclusief bouwen bijvoorbeeld bij de Titaan is toegepast;
 • ook op andere plekken natuurinclusief bouwen wordt toegepast door het puntensysteem te gebruiken; in het bijzonder dit bij gemeentelijke bouwexploitaties;
 • het college aangeeft dat aan de Fruitweg wellicht geen budget is voor natuurinclusieve maatregelen.

Overwegende, dat:

 • natuurinclusieve elementen toepassen niet per definitie met aanvullende kosten gepaard gaat;
 • in de Binckhorst en sommige gemeentelijke grondexploitaties al met succes natuurinclusief bouwen is toegepast en het van belang is om consistent natuurinclusieve elementen toe te passen om toe te werken naar een natuurinclusieve stad;
 • Natuurinclusief bouwen een manier van bouwen/ontwikkelen is, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Dit door hen niet te verdringen maar door bewust een plek te creëren in gebouwen en op terreinen voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen, vleermuizen en planten;
 • renovatie kansen biedt voor natuurinclusief bouwen;
 • de gemeente rond natuurinclusief bouwen het goede voorbeeld zou moeten geven.

Verzoekt het college:

 • zich binnen het financieel kader van het project in te zetten om zoveel mogelijk elementen van natuurinclusieve bouw volgens het gemeentelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen toe te passen en hierover aan de Raad te rapporteren;
 • voor alle volgende grootschalige renovatie of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen natuurinclusief bouwen als uitgangspunt vast te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV