Motie Concre­tiseer infor­ma­tie­proces masterplan IT


13 mei 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 mei 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Masterplan IT (RIS305017).

Overwegende, dat:

  • in het verleden langlopende IT projecten niet altijd volgens planning zijn verlopen;
  • dit niet duidelijk en gestructureerd met raad is gecommuniceerd;
  • de gemeente aan het begin staat van weer een grootschalig IT-project van geschat € 36,6 miljoen.

Constaterende, dat:

  • er nog geen richtlijnen zijn opgesteld over hoe de raad op de hoogte gehouden zal worden van het verloop van het masterplan;

Van oordeel, dat:

  • het wenselijk is dat de raad gestructureerd op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van het masterplan;

Verzoekt het college:

  • een richtlijn op te stellen over de momenten waarop de raad op de hoogte wordt gehouden over het Masterplan IT;
  • hierin verslag wordt gedaan van de kwaliteit van het project aan de hand van de vastgestelde KPI’s, eventuele risico’s (oranje/rood), de financiële verantwoording, alsmede een samenvatting van de jaarlijkse controle van KPMG.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood
NIDA


Status

Verworpen

Voor

Tegen