Groene Binck­horst


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake vaststelling gewijzigde beleidsregel kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst (RIS302955).

Constaterende, dat:

  • Er volgens de plannen een groot groen gebied in de Binckhorst zou komen;
  • het Waterfront is beperkt en dit een verlaging van het kostenverhaal van €6,3 miljoen behelst;
  • in de beleidsregels kostenverhaal een aanzienlijk kleinere groene ruimte wordt gerealiseerd door de gemeente dan in het omgevingsplan was aangegeven.

Overwegende, dat:

  • de Binckhorst de enige plek in Den Haag is waar nog grootschalig groen kan worden aangelegd;
  • de gemeente omwille van de leefbaarheid moet borgen dat er genoeg openbaar groen op de Binckhorst moet komen van hoogwaardige kwaliteit.

Spreekt uit, dat:

  • van belang is dat de trekvlietzone zoals in het plan openbare ruimte & buitenruimte (RIS303175) en de huidige beleidsregels wordt uitgevoerd.

En verzoekt het college:

  • aan te geven hoe hier uitvoering aan wordt gegeven, wat private partijen bijdragen en welke kosten hierbij door gemeente moeten worden gemaakt gegeven het lagere kostenverhaal;
  • aan te geven hoe geborgd wordt dat het openbare groen van hoge ecologische kwaliteit zal zijn en er geen sprake zal zijn van versnippering

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood
NIDA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

CDA