Motie Aandacht voor jongeren met een arbeids­be­perking


14 maart 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 maart 2019, ter bespreking van het Werkoffensief +500 (RIS301575).

Overwegende, dat:

 • Het werkoffensief +500 een ambitieus actieplan is waarmee vele Haagse bijstandsgerechtigden aan het werk zullen komen;
 • In het werkoffensief 500+ geen speciale aandacht wordt besteed aan jongeren met een arbeidsbeperking;
 • De mogelijkheden voor passende banen voor instromers op de arbeidsmarkt met een arbeidsbeperking te beperkt zijn;
 • Jongeren met een arbeidsbeperking behoefte hebben aan specifieke scholing en begeleiding;
 • Jongeren met een arbeidsbeperking die de Praktijkschool of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) verlaten daarmee ook direct hun vertrouwde begeleiding kwijt raken en de opgebouwde kennis en ervaring van de begeleiding op school verloren raakt;
 • Het voor jongeren met een arbeidsbeperking die niet in aanmerking komen voor een Wajong uitkering, een hele grote overgang is om na hun 18e in de Participatiewet terecht te komen als zij aansluitend aan hun opleiding niet direct een baan vinden;
 • De vaardigheden die jongeren met een arbeidsbeperking op de Praktijkschool of het VSO hebben opgedaan snel verloren gaan wanneer zij ongewild thuis komen te zitten;
 • Slechte ervaringen of het hoppen tussen verschillende banen negatieve gevolgen hebben voor deze doelgroep;
 • Voor het vinden van een passende baan voor de doelgroep geen algemeenheden kunnen worden gebruikt en maatwerk door consulenten en begeleiders noodzakelijk is;
 • Het WSP nu externe bedrijven inhuurt om deze doelgroep te ondersteunen in de zoektocht naar een passende baan;
 • Met een betere begeleiding aan de voorkant de toestroom in de bijstand wordt verkleind.

Van mening, dat:

 • Het zorgwekkend is dat een gedeelte van de jongeren met een arbeidsbeperking tussen wal en schip valt doordat zij na het verlaten van de Praktijkschool of het VSO op jonge leeftijd op de arbeidsmarkt komen en het niet lukt om zonder adequate hulp een positie op de reguliere arbeidsmarkt te veroveren;
 • De Gemeente Den Haag alles moet doen wat in haar macht ligt om jongeren met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden én behouden van een baan.

Verzoekt het college:

 • Binnen het werkoffensief +500 nadrukkelijk aandacht te besteden aan Haagse jongeren met een arbeidsbeperking zodat zij duurzaam aan het werk kunnen gaan en kan worden voorkomen dat zij in de bijstand belanden;
 • In het offensief specifiek in te zetten op een warme overdracht van begeleiding vanuit de Praktijkschool of het VSO naar de begeleiding op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld middels een dakpanconstructie waarbij schoolbegeleiders kennis over de leerling overdragen aan de begeleiders op de werkvloer.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Weeg duurzaamheid zwaarder mee bij gunning

Lees verder

Motie Communicatie over asbestdaken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer