Motie: Weeg duur­zaamheid zwaarder mee bij gunning


14 februari 2019

Motie: Weeg duurzaamheid zwaarder mee bij gunning

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 14 februari 2019, ter bespreking van de brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake gunningscriteria aanbesteding afvalverwerking (RIS301719).

Constaterende, dat:

  • het college de duurzaamheid van de afvalverwerker voor 20 tot 30 procent laat meewegen in de gunning;
  • in het coalitieakkoord staat vastgelegd dat Den Haag tijdens deze collegeperiode betekenisvolle en concrete stappen zet naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030;
  • in het coalitieakkoord staat vastgelegd dat Den Haag voorloper blijft op het gebied van circulaire economie, verspilling van grondstoffen tegengaat en zorgt voor maximaal hergebruik van materialen.

Van mening, dat:

  • een weging van het criterium duurzaamheid van 20 tot 30 procent onvoldoende is ten opzichte van de ambities op de gebieden van klimaatneutraliteit en circulaire economie.

Overwegende, dat:

  • een hogere weging van het criterium duurzaamheid geen marktpartijen uitsluit, maar slechts de ranglijst van partijen beïnvloedt;
  • de weging van het criterium duurzaamheid geen technocratische, maar een politieke keuze is.

Verzoekt het college:

  • het criterium duurzaamheid bij ieder afvalperceel zwaarder te laten meewegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit Joris Wijsmuller

Partij voor de Dieren HSP


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, CDA, PvdA, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV

Lees onze andere moties

Motie: Waarborgen betrokkenheid partijen bij dialoogtafels

Lees verder

Motie Aandacht voor jongeren met een arbeidsbeperking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer