Motie: Waar­borgen betrok­kenheid partijen bij dialoog­tafels


14 februari 2019

Motie: Waarborgen betrokkenheid partijen bij dialoogtafels

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van de ontwikkelingen van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC),

Overwegende, dat:

  • de raad van bestuur van het HMC een nieuw toekomstperspectief heeft voor de geregelde zorg op de locaties Bronovo, Westeinde en Antoniushove;
  • volgens de toekomstplannen de zorg op de locaties Westeinde en Antoniushove zal worden geconcentreerd en op termijn locatie Bronovo zal worden gesloten;
  • onrust is ontstaan over hoe zorg nu verder geboden zal worden en hoe de hulpverleners kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden.

Constaterende, dat:

  • de raad van bestuur van het HMC heeft aangegeven dat belanghebbenden worden betrokken bij de dialoogtafels om de zorgen en de zorgvraag te inventariseren en te organiseren;
  • diverse hulpverleners hun zorgen hebben geuit over hoe hun geleverde advies wordt meegenomen in de toekomstplannen van het HMC;
  • de Minister van VWS heeft aangegeven dat het HMC alle partijen moet betrekken bij de toekomstplannen;
  • de wethouder heeft aangegeven in de gaten te houden of partijen al dan niet worden betrokken bij de dialoogtafels die door de raad van bestuur van het HMC worden georganiseerd.

Verzoekt het college:

  • bij het HMC het verzoek neer te leggen om de Haagse Raad direct of via het college periodiek te informeren over de opzet, voortgang en uitkomsten van de dialoogtafels;
  • deze signalen bij collega regiowethouders kenbaar te maken en gezamenlijk de raad van bestuur van het HMC daarover te horen;

En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit Hanne Drost Pieter Grinwis Fatima Faïd

Partij voor de Dieren SP ChristenUnie/SGP HSP


Janneke Holman Adeel Mahmood Tahsin Çetinkaya Frans Hoijnck

PvdA NIDA ID 50PLUS


Danielle Koster Remco de Vos

CDA VVD


Status

Ingediend

Voor

VVD, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Haagse Stadspartij, PVV, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vergroen de Plaats!

Lees verder

Motie: Weeg duurzaamheid zwaarder mee bij gunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer