Motie: Vergroen de Plaats!


14 februari 2019

Motie: Vergroen de Plaats!

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 januari 2019, ter bespreking van het Voorlopig ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder (RIS301431)

Overwegende, dat:

  • uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Den Haag slecht is opgewassen tegen hevige neerslag;
  • begroeiing oplossing kan bieden aan de windhinder die op de Plaats wordt ervaren;
  • beplanting de verkeerssituatie op de toekomstige Plaats zou kunnen verduidelijken;
  • er genoeg groen variaties zijn die weinig schaduw opleveren;
  • versteende pleinen in Den Haag zorgen voor hitte eilanden;

Constaterende, dat:

  • vergroening en klimaatbestendigheid als ambitie worden genoemd in het oorspronkelijke raadsvoorstel van het college inzake De Kern Bijzonder (RIS295184);
  • er in het huidige ontwerp voor de Plaats geen vergroening plaatsvindt;
  • de wethouder slechts heeft aangegeven in overleg met de ondernemers te kijken of er vergroeningsmogelijkheden zijn op de Plaats;
  • dit overleg al heeft plaatsgevonden voor de totstandkoming van het huidige ontwerp en tot geen vergroening heeft geleid.

Verzoekt het college:

  • in het definitieve ontwerp meer groen door de gemeente te laten toevoegen dan in het voorlopig ontwerp voor de Plaats is aangegeven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker Janneke Holman

Partij voor de Dieren PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks