Motie Aanpak contract­ma­na­gement


Voortgang fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein

3 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van Voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein.

Constaterende, dat:

 • Den Haag de afgelopen jaren (en zelfs maanden) is geconfronteerd met vele in tijd en geld uitlopende gemeentelijke projecten en integriteitsschendingen;
 • hierbij gedacht kan worden aan projecten zoals het Spuikwartier, de fietsenstalling van het KJ-plein, de bovenbouw van het KJ-plein, het busplatform en Legoland;
 • de gemeente zo over de looptijd van de projecten meer dan honderd miljoen extra kwijt is.

Overwegende, dat:

 • het contractmanagement niet goed is verlopen, blijkens ook eigen gemeentelijke onderzoeken;
 • bij deze projecten partijen als VolkerWessels worden aangestuurd door (vaak dezelfde) externe inhuur van partijen zoals DVP en ZRI;
 • de vraag is of er binnen de gemeente voldoende capaciteit is voor goed contractmanagement;
 • door onderhandse gunningen en package deals onderhandelingen met aannemers de boventoon voeren en integriteitsschendingen sneller op de loer liggen;
 • het wenselijk is in te zetten op beter en transparanter contractmanagement.

Verzoekt het college:

 • met een plan van aanpak te komen om het contractmanagement van grote gemeentelijke bouwprojecten te verbeteren;
 • hierin de volgende uitgangspunten op te nemen:
  • het budget voor externe inhuur wordt binnen DSO verlaagd en het budget voor personeel verhoogd;
  • ingezet wordt op het versterken van vaardigheden en kennis binnen DSO;
  • gemeentelijke grond wordt niet onderhands aan projectontwikkelaars gegund, tenzij de raad hiervoor vooraf om zienswijze is gevraagd;
  • grote package deals met projectontwikkelaars worden beperkt en indien dit gebeurt wordt de raad vooraf om zienswijze gevraagd en wordt voldaan aan vooraf vastgelegde algemene uitgangspunten;
 • deze aanpak voor het eind van het jaar aan de raad als raadsvoorstel voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Ralf Sluijs
HvDH/GdM

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Peter Bos
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV