Motie Aanpakken die peuken


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programma Voor een schone stad 2021- 2022 (RIS307053).

Constaterende, dat:

 • uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat in Nederland elk jaar zo’n 10 miljoen kilo aan sigarettenpeuken op straat belandt;
 • ruim 20% van deze peuken, zo’n 2 miljoen kilo komen terecht in sloten, grachten en de Noordzee;
 • uit de landelijke monitor zwerfvuil 2019 blijkt dat 32% van het zwerfvuil bestaat uit sigarettenpeuken;
 • sigarettenpeuken bevatten plastic, metalen, kankerverwekkende teerachtige stoffen en bestrijdingsmiddelen;
 • filters van een sigarettenpeuken moeilijk zijn op te ruimen, niet afbreekbaar zijn en uiteen vallen in kleine microplastics in de buitenruimte;
 • schadelijke stoffen in sigarettenpeuken uiteindelijk ook in het grondwater terecht kunnen komen;
 • een tot vier peuken in een liter water al genoeg zijn om kleine vissen te laten doodgaan.

Overwegende, dat:

 • TrashUre Hunt in 2018 ruim 55.000 sigarettenfilters van het Haagse strand heeft gehaald;
 • het ontmoedigen van roken alleen niet genoeg is om de sigarettenpeuken uit het milieu te krijgen;
 • Vlaanderen de sigarettenpeuken te lijf gaat met onder andere bewustwordingscampagnes, het uitdelen van zakasbakjes en het realiseren van rookvrije zones op stranden.

Verzoekt het college:

 • voor de zomer van 2021 te komen met een Plan van Aanpak om het aantal sigarettenpeuken in het milieu terug te dringen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Dennis Groenewold
D66

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Janneke Holman
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen