Motie Eerst duide­lijkheid Conser­va­torium


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van de Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium.

Constaterende, dat:

  • het Koninklijk Conservatorium in de inventarisatie van belangrijke Post 65 architectuur is opgenomen;
  • Monumentenorganisaties pleiten voor het behoud van dit gebouw;
  • het college heeft besloten om ANWB onderzoeksexclusiviteit te bieden voor een deel van het plot waarop het gebouw nu staat en hieruit een ontwerp van nieuwbouw is gepresenteerd;
  • in de nota grondbeleid het uitgangspunt is vastgelegd dat er gekozen wordt voor meervoudige gunning en niet een onderhandse gunning.

Overwegende, dat:

  • de raad nog niet is geïnformeerd over de plannen;
  • derhalve ook niet een afweging heeft kunnen maken of een sloopplan wenselijk is tezamen met (onderhands gegunde) nieuwbouw van de ANWB en het Rijksvastoedbedrijf;
  • wenselijk is dat de raad, voordat de plannen door het college zijn vastgelegd, zicht krijgt op de mogelijkheden tot behoud van de bestaande bebouwing alsook de invulling van het programma (bijv. of woon en culturele functies mogelijk zijn).

Verzoekt het college:

  • alvorens de NVU vast stellen de raad te informeren over de beoogde indeling van het plot met het mogelijke programma en over de mogelijkheid om de bestaande beeldbepalende bebouwing te behouden.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, PVV