Motie BEA voor besluit­vorming


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Voorontwerp herinrichting Hoefkade.

Constaterende, dat:

  • het instrument Boom Effect Analyse (BEA) is bedoeld om informatie te geven over de toestand van bomen bij planvorming en besluitvorming;

  • voor ieder ontwikkel- en herinrichtingsproject een BEA wordt gemaakt, maar deze rapporten over het algemeen niet standaard met de raad worden gedeeld.

Overwegende, dat:

  • het voor weloverwogen besluitvorming van belang is alle informatie die bijdraagt aan de planvorming te kunnen inzien.


Verzoekt het college:

  • te onderzoeken hoe in het vervolg de BEA gedeeld kan worden en hoe dit voortaan op te nemen in de informatievoorziening naar de raad.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

CDA