Motie Regel het goed met Rijswijk


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Zienswijzeprocedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Industrieschap ‘de Plaspoelpolder’ (RIS318734).

Constaterende, dat:

  • historisch gezien de zeggenschap en risico's binnen de gemeenschappelijke regeling IPP 50%-50% verdeeld zijn tussen de gemeenten Rijswijk en Den Haag;

  • deze verdeling destijds mede gebaseerd was op een geografische logica, omdat het werkgebied toen bestond uit bedrijventerreinen die in beide gemeenten lagen.


Overwegende, dat:

  • voorgesteld wordt het werkgebied fors uit te breiden en er dan veel bedrijventerreinen aan het werkgebied worden toegevoegd;

  • hierdoor Rijswijk formeel 50% zeggenschap heeft over bijvoorbeeld budgetallocatie en investeringsbesluiten op Haagse bedrijventerreinen (en vice versa);

  • het denkbaar is dat een onvoorziene financiële tegenvaller op een Rijswijks bedrijventerrein negatieve gevolgen kan hebben voor de investeringsruimte van het IPP in Den Haag (en vice versa).Verzoekt het college:

  • een nadere analyse uit te voeren of het wenselijk is de 50%-50% verdeling van zeggenschap en risico's binnen de gemeenschappelijke regeling te actualiseren en de gemeenteraad hierover te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.Jan Willem van den Bos

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, Haagse Stadspartij