Motie Beeld­kwa­liteit op orde


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2022, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Pribapand Grote Marktstraat 16-18, Vlamingstraat 20-24.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • De genoemde instemming is voorwaardelijk aan positieve advisering door de welstandscommissie van het planuitwerkingskader en het plan wat hieruit volgt. De commissie kan zo zorgvuldig toetsen in hoeverre dit plan zich verhoudt tot het Rijksbeschermd stadsgezicht en de omliggende beeldbepalende panden. Deze toetsing kan leiden tot aanpassing aan het bouwvolume voor een betere inpassing van het bouwplan in de omgeving.
  • De genoemde instemming is tevens voorwaardelijk aan een goede inpassing van het bouwplan waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat de kwaliteit van de Raamstraat en Vlamingstraat wordt verbeterd. Daarom wordt de typologie van winkel-woonhuizen van de Vlamingstraat en Raamstraat als ontwikkelkader meegegeven voor de ontwikkeling van de Priba locatie. De architectuur van winkelpuien, staande vensters, kroonlijsten en toppen dienen meegenomen te worden in de verdere uitwerking langs Vlamingstraat en Raamstraat. Bij het uitwerken van het plan dient verder als uitgangspunt te worden genomen dat de gevels aan de Raamstraat gelaagdheid en kleinschaligheid uitstralen passend bij de historische panden aan de overkant van de straat. Het is wenselijk dat aan de Raamstraat meerdere ingangen komen en deze kant niet slechts de ingang biedt voor personeel of voor fietsen. Belangrijk is dat nadrukkelijk aansluiting wordt gevonden bij de bestaande typologie of bouwstijl en dit vergt aan de Raamstraat een kleinschaligere detaillering.

Toelichting:

In het PUK staat erg weinig over de beeldkwaliteit van de panden, terwijl dit een erg prominente en historische plek in Den Haag is. In andere planuitwerkingskaders wordt zorgvuldiger beschreven waaraan de beeldkwaliteit moet voldoen. Met dit amendement wordt hier invulling aan gegeven. Uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing zorgt voor een fijnere omgeving en vooral zorgt voor een gebouw wat qua beeldkwaliteit past in de Raamstraat en deze straat verbeterd. Dit kan ook in de uitwerking aanpassing van de volumes betekenen. Daarom is een zorgvuldige toetsing van de welstandscommissie essentieel.

Op dit moment doet de bestaande bebouwing van de PRIBA locatie geen recht aan de verscheidenheid en architectonische samenhang van de Vlamingstraat. Ook doet de bestaande bebouwing van de PRIBA locatie langs de Raamstraat op geen enkele manier recht aan de kleinschaligheid van de Raamstraat. Met de nieuwe ontwikkeling kan deze fout worden hersteld en kan invulling worden gegeven aan het het rijksbeschermd stadsgezicht Centrum die veronderstelt dat bouwplannen de bestaande karakteristieken en kwaliteiten behouden en versterken.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij
Frans Hoijnck van Papendrecht

Groep Hoijnck


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, CDA, SP, PVV, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Veeg informatie Bellevue niet onder het tapijt

Lees verder

Amendement Toetsing monumentencommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer