Amen­dement Toetsing monu­men­ten­com­missie


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake PUK STAAL Lange Houtstraat.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • De genoemde instemming is voorwaardelijk aan positieve advisering door de welstandscommissie van het planuitwerkingskader en het plan wat hieruit volgt. De commissie kan zo zorgvuldig toetsen in hoeverre dit plan zich verhoudt tot het rijksbeschermd stadsgezicht. In het plangebied bevinden zich meerdere beeldbepalende gebouwen en zelfs drie monumenten. Deze moeten niet als gevolg van dit plan worden aangetast; vandaar dat de welstands- en monumentencommissie de ruimte moet hebben voor een zorgvuldige toetsing.

Toelichting:

Het plangebied bevindt zich in het rijksbeschermd stadsgezicht en binnen het plangebied bevinden zich drie monumenten. Het is daarom wenselijk dat de welstands- en monumentencommissie alle ruimte krijgt voor een zorgvuldige toetsing. Met het vaststellen van het planuitwerkingskader is van belang dat de raad niet voorbijgaat aan de rol van deze commissie. Deze commissie kan zodoende zorgvuldig afwegen of met dit plan afbreuk wordt gedaan aan het beschermd stadsgezicht of aan de beeldbepalende gebouwen.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij
Frans Hoijnck van Papendrecht

Groep Hoijnck


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP, PVV, VVD

Tegen