Amen­dement Verminder aantal auto’s


20 januari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Strategie mobiliteitstransitie Den Haag 2020 - 2040 (RIS311098).

Besluit om:

  • In het raadsvoorstel in de paragraaf ‘Samenvatting van de strategie mobiliteitstransitie’ op pagina 3, aan II Mobiliteit op menselijke maat het onderstaande punt toe te voegen als punt e;
  • e. De gemeente zet in op het verminderen van het aantal auto’s in de dichtbevolkte stad,

Toelichting:

Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn, en wat de Partij voor de Dieren betreft is er dan ook gezonde lucht en meer ruimte voor groen. Daarom moet het mobiliteitssysteem op de schop. Den Haag moet een duidelijke keuze maken voor duurzame mobiliteitsvormen ten behoeve van de openbare ruimte, de volksgezondheid en de klimaatdoelen.

Op dit moment gebeurt dit slechts deels. In de strategie wordt duurzaam vervoer gestimuleerd en wordt ingezet op het verminderen van het aantal autoritten, maar niet op het terugdringen van het aantal auto’s. Toch is dit een essentiële stap in het terugwinnen van de openbare ruimte op de auto. De gemeente kan hiervoor verschillende middelen inzetten, zoals bijvoorbeeld het verminderen van het aantal parkeervergunningen en het uitbreiden van de milieuzone.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Frans Hoijnck van Papendrecht
Groep Hoijnck


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, VVD