Motie Begrij­pe­lijke taxatie


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van de Beantwoording technische vragen over erfpacht van de Partij voor de Dieren en de CU/SGP (RIS314678).

Constaterende, dat:

  • de erfpacht voor vele huishoudens aanzienlijk stijgt;

  • het gaat om verhogingen van duizenden procenten in Bezuidenhout;

  • een belangrijk discussiepunt de taxatiewaarde is;

  • er second opinions zullen worden uitgevoerd om de taxaties te toetsen.

Overwegende, dat:

  • het taxeren van erfpachtgrond ingewikkeld is en onder taxateurs verschillende methodes worden toegepast om de grondwaarde te taxeren bij heruitgifte in erfpacht;

  • de second opinions mogelijkheden bieden om scherper te formuleren hoe taxaties moeten plaatsvinden en zo meer transparantie kan komen in de waardebepalingen;

  • de oude door de gemeente opgestelde taxatie-instructie uit 1987 stamt en aan herziening toe is.

Verzoekt het college:

  • aan de hand van de second opinions de huidige taxatie-instructies aan te scherpen, zodat de taxatiewaarde berekening inzichtelijker en consistenter wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den HaagStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA