Motie Oude mensen met vervoers­wensen


30 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 maart 2023, ter bespreking van het proces Europese aanbesteding harmonisatie doelgroepenvervoer.

Constaterende, dat:

 • oudere mensen langer thuis moeten wonen en daarbij steeds vaker afhankelijk zijn van vervoersdiensten door derden;

 • de wijze waarop het Wmo-vervoer nu is ingericht vastloopt;

 • het gebruik van de vervoersdienst op Scheveningen, door Welzijn Scheveningen, inmiddels ook is gestopt;

 • er al een groot tekort is aan chauffeurs.


Overwegende, dat:

 • de kwaliteit van het vervoer door de huidige vervoerder ondermaats is;

 • de vrijwilligers van Welzijn Scheveningen een uitgedacht plan hebben voor een pilot en daar middels de brief van de wethouder geen reactie op is gekomen;

 • in de voorgestelde pilot een belangrijk element dat vervoer op maat in de weg staat, namelijk tijdsdruk niet wordt weggenomen;

 • Bij het vervoer van Welzijn Scheveningen grote tevredenheid heerst onder de gebruikers door:
  • begeleiding van kamer tot kamer;

  • een chauffeur en een aparte begeleider in het vervoersmiddel;

  • de routeplanning aanpassen op bovenstaande aspecten en de vraag van de gebruiker;


Verzoekt het college:

 • bij de uit te voeren pilot uit te gaan van de bovengenoemde werkwijze;

 • bij de aangekondigde evaluatie in september aangeven welke tekortkomingen worden gesignaleerd en welke oplossingen daarvoor worden aangedragen;


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA