Motie Redelijk erfpacht­beleid


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van de Beantwoording technische vragen over erfpacht van de Partij voor de Dieren en de CU/SGP (RIS314678).

Constaterende, dat:

  • de erfpacht voor vele huishoudens aanzienlijk stijgt;

  • het gaat om verhogingen van duizenden procenten in Bezuidenhout, maar ook op andere plekken kampen mensen met stijgingen;

  • het bedrag stijgt van tientallen euro’s naar duizenden euro’s per jaar;

  • mensen hierdoor hun huis moeten verkopen en de armoede ingeduwd worden.

Overwegende, dat:

  • de gemeente in zijn rol als erfpachtverlener zich dient te houden aan de uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

  • het redelijk is om coulance te betrachten voor de gevallen met een onredelijke uitkomst;

  • de consumentenprijzen in de afgelopen 70 jaar vertienvoudigd, maar niet vertwintig of vervijftigvoudigd zijn;

  • het redelijk is om een maximale stijging als gemeente te hanteren en daarbij niet vele malen hoger uit te komen dan de inflatie.

Verzoekt het college:

  • vanuit redelijkheid en billijkheid een maximum te stellen aan de verhoging van de erfpachtbedragen;

  • hierbij eventueel te overwegen het maximum te koppelen aan de consumentenprijs stijgingen van de afgelopen erfpachtperiode of een maximumpercentage van de vastgestelde WOZ-waarde te hanteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den HaagStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij