Motie Zicht op duin


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een horeca-paviljoen met terras in het duin bij het Noordelijk Havenhoofd naast Strandweg 3J.

Constaterende, dat:

  • er nu een plan voorligt om in strijd met het bestemmingsplan in de bestemming groen te bouwen;

  • ook via de recreatiewoningen van Simonis en AZ Fisheries het zicht vanaf de Strandweg zou worden aangetast, maar deze plannen lijken van de baan;

  • ook via de ‘duinpaviljoens’ van Volkerwessels het zicht vanaf de Strandweg wordt aangetast.

Overwegende, dat:

  • de raad nog naar aanleiding van moties en het vervolg op de Verklaring van Geen Bedenkingen procedure proactief wordt geïnformeerd over de genoemde plannen;

  • al deze ontwikkelingen en (mogelijke) aanpassingen van eerdere (bestemmings)plannen het wenselijk maakt om dit deel van de kust integraal te bekijken.

Verzoekt het college:

  • met een integraal perspectief te komen op de veranderende ontwikkelingen rond de Strandweg en hierbij in te gaan op wat de consequenties zijn voor het zicht vanaf de Strandweg op de duin.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen