Motie Beter voor­bereid op illegaal vuurwerk


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de brief burgemeester, de heer Van Zanen, inzake Evaluatie Jaarwisseling 2021/2022.

Overwegende, dat:

  • er op landelijk niveau een initiatiefwet in voorbereiding is om consumentenvuurwerk te verbieden;
  • zowel het Veiligheidsberaad als de G4- steden positief hebben gereageerd op dit voorstel;
  • er rond je vorige jaarwisseling - ondanks een landelijk verbod - erg veel (illegaal) vuurwerk is afgestoken;
  • hier niet goed op kon worden gehandhaafd.

Constaterende, dat:

  • er vanuit de gemeente nog geen plan ligt hoe om te gaan met (illegaal) vuurwerk bij de invoering van een landelijk verbod;
  • het belangrijk is dat Rijk en gemeenten goed samenwerken om hier in het vervolg beter op voorbereid te zijn.

Verzoekt het college:

  • in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie Haaglanden een plan van aanpak te formuleren over hoe om te gaan met illegaal of illegaal verkregen vuurwerk bij invoering van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk;
  • hierin aandacht te besteden aan zowel preventie als handhaving.

En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Janneke Holman
PvdA

Adeel Mahmood
DENK

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Marije Mostert
D66Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Forum voor Democratie