Motie Lokaal vuur­werk­verbod in APV


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de brief burgemeester, de heer Van Zanen, inzake Evaluatie Jaarwisseling 2021/2022.

Constaterende, dat:

 • de brandweer in Den Haag tijdens de jaarwisseling meer dan vijfhonderd keer in actie moest komen;
 • er rond de jaarwisseling voor bijna een half miljoen aan schade is aangericht;
 • de politie in Den Haag veelvuldig moest optreden vanwege vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme;
 • meerdere steden, zoals Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Vlissingen en Apeldoorn al hebben besloten een totaalverbod op consumentenvuurwerk in te voeren.

Overwegende, dat:

 • de politie, de brandweer, de OVV, verenigingen van artsen, dierenartsen en vele andere instanties pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod;
 • omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is;
 • er op landelijk niveau een initiatiefwet in voorbereiding is om consumentenvuurwerk te verbieden;
 • de regering werkt aan restricties van de verkoop van vuurwerk, maar het onduidelijk is of deze wet wordt aangenomen, wanneer deze van kracht gaat én hoe verstrekkend de maatregelen van de regering zullen zijn;
 • een lokaal verbod er ook al voor zal zorgen dat minder mensen vuurwerk afsteken en de schade daarmee beperkt wordt.

Verzoekt het college:

 • om in de APV een totaalverbod op te nemen op het afsteken van consumentenvuurwerk, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes;
 • deze wijziging, bij uitzondering, zo snel als mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • om binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van consumentenvuurwerk in Den Haag zoveel mogelijk te beperken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Janneke Holman
PvdA

Adeel Mahmood
DENKStatus

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie