Motie Padel is geen tennis


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de rondvraag over Aanleg Padelbanen en vergunningsprocedure.

Constaterende, dat:

  • de wethouder verwijzende naar een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 aangeeft dat Den Haag de Raad van State volgt in het gelijkschakelen van tennis en padel;
  • in deze rechtszaak niet is gekeken naar de verschillen tussen padelbanen en tennisbanen in het licht van het gevaar voor vogels.

Overwegende, dat:

  • padelbanen op meerdere manieren significante effecten hebben op de omgeving, zoals door de transparante wanden, door verlichting, door mogelijk geluidsoverlast en door verharding van de bodem;
  • omwonenden meer overlast lijken te ervaren van padelbanen dan van tennisbanen, met name geluidsoverlast;
  • de wethouder aangeeft een brief te gaan schrijven over padel.

Van oordeel, dat:

  • er voldoende argumenten zijn waarom padelbanen op belangrijke punten verschillen van tennisbanen in het effect dat zij hebben op de omgeving.

Roept het college op:

  • specifiek beleid te maken voor padel over de voorwaarden die gesteld worden aan de vestiging van nieuwe padelbanen en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie