Motie Betere lucht­kwa­liteit Leid­schenveen


20 september 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van de Brief wethouder SWS over Aanvullende informatie n.a.v. bespreking bouwplan Vrouw Avenweg 640 (British School) i.h.k.v. de Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS300046).

Overwegende, dat:

  • de Britse School momenteel op minder dan 300 m. van een autosnelweg ligt;
  • de luchtkwaliteit in deze omgeving niet gezond is, waarbij in de winter de lucht twee keer zo slecht is als in de zomer;
  • de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten;
  • van belang is dat maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren;
  • het uurgemiddelde van stikstofdioxiden erg varieert en deze wettelijke normwaarden niet zijn getoetst.

Verzoekt het college:

  • luchtkwaliteitmetingen te doen plaatsvinden in de buitenruimte van de school;
  • aan de Raad periodiek te rapporteren wat de uurgemiddelden van luchtvervuilende stoffen, waaronder stikstofdioxiden, in Leidschenveen zijn;
  • daarbij niet slechts uit te gaan van een gemiddelde, maar ook het hoogst gemeten maandgemiddelde als uitgangspunt te nemen;
  • aan te geven hoe de luchtkwaliteit zich verhoudt tot de wettelijke en WHO-normen;
  • acties te benoemen die de luchtkwaliteit in Leidschenveen verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Kavish Partiman
CDA

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Geen verklaring van geen bedenkingen Britse School

Lees verder

Motie Geef altijd duurzame voorbeeld op gemeentegrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer