Motie Geen verklaring van geen beden­kingen Britse School


20 september 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van de Brief wethouder SWS over Aanvullende informatie n.a.v. bespreking bouwplan Vrouw Avenweg 640 (British School) i.h.k.v. de Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS300046).

Constaterende, dat:

 • de Britse School op minder dan 300m van een autosnelweg een nieuw schoolgebouw wil neerzetten;
 • na deze bouw, naast basisonderwijs, voortgezet onderwijs zal worden gegeven aan 550 extra scholieren;
 • de bebouwing ten koste gaat van een gebied met een groene bestemming.

Overwegende, dat:

 • volgens landelijke regels nieuwbouw niet mag plaatsvinden op minder dan 300m van een autosnelweg en uitbreidingen van geval tot geval dienen te worden beoordeeld en van een GGD-advies dienen te worden voorzien;
 • het landelijke GGD-advies niet is gevolgd om geen schoolgebouwen te bouwen binnen 300m van een snelweg, onafhankelijk van de vraag of aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan;
 • de GGD Den Haag de locatie op korte afstand van de snelweg beschrijft als een “ongunstige situatie”;
 • de door de GGD Den Haag voorgestelde maatregel van luchtfiltratie door de nationale GGD wordt afgeraden en alleen wordt geadviseerd voor bestaande gevoelige bestemmingen;
 • de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten;
 • kinderen onder de kwetsbare groep vallen ;
 • zelfs al worden binnen maatregelen getroffen, dit niet voorkomt dat scholieren buiten, gedurende meer dan 10 jaar, slechte lucht inademen;
 • de buitenruimte van de school op nog kortere afstand is gelegen tot de snelweg dan het schoolgebouw;
 • de geluidsniveaus ten gevolge van het verkeer op de snelweg in de buitenruimte en op de gevel van de school het nodig maken dat de grenswaarde voor maximaal toelaatbaar geluid tot het uiterste worden opgerekt van wat wettelijk maximaal mag;
 • het om voorgaande redenen niet in het belang is van een goede ruimtelijke ordening om op deze plek een nieuw schoolgebouw toe te staan waarmee de capaciteit van de school kan worden verdubbeld;
 • de algemene verklaring van geen bedenking niet ziet op een bestemmingswijziging van een groene bestemming naar een maatschappelijke bestemming.

Verleent de verklaring van geen bedenking niet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP