Motie Betrek de raad actief bij sloop monu­menten


24 januari 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 januari 2019, ter bespreking van de Huisvesting Israëlische Ambassade (RIS301056).

Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat dat monumentale panden beeldbepalend zijn voor het eigen Haagse karakter en daarmee van grote waarde en dat we daarom goed zorgen voor deze parels in de stad;
  • het van belang is dat aanpassing van monumenten zorgvuldig moet gebeuren en bewoners en raadsleden bij een mogelijke grote aantasting van een monument hier actief over dienen te worden geïnformeerd.

Constaterende, dat:

  • in het geval van de Israëlische Ambassade de raad niet actief werd geïnformeerd over de plannen voor de gedeeltelijke sloop van het monumentale pand;
  • de Raad pas werd geïnformeerd in reactie op raadsvragen die werden gesteld op basis van de gepubliceerde ontwerpvergunning;
  • dit plan, indien het werd uitgevoerd, erg ingrijpend was voor de stad en Rijksmonument.

Verzoekt het college:

  • in de toekomst de raad te informeren over plannen voor (gedeeltelijke) sloop van monumentale objecten voordat er door de gemeente een (ontwerp-)vergunning wordt verstrekt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Peter Bos
HSP


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA, 50Plus, Partij van de Eenheid

Tegen

Groep de Mos/HvDH, VVD, D66, GroenLinks