Motie In 2020 versnelling van verduur­zaming gemeen­telijk vastgoed


24 januari 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 24 januari 2019, ter bespreking van het Amendement Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed.

Constaterende, dat:

  • het coalitieakkoord stelt: “in deze periode hebben we de ambitie om tenminste de helft van ons vastgoed (nagenoeg) energieneutraal te hebben;”
  • met aanname van het amendement is besloten dat de verwachte benodigde investeringsruimte om al het gemeentelijk vastgoed in 2030 klimaatneutraal te hebben in kaart wordt gebracht.

Overwegende, dat:

  • de raadsmededeling over het Amendement Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed (RIS299584) uitzonderingscategorieën aandraagt die in het coalitieakkoord niet genoemd worden.

Spreekt uit dat:

  • de ambitie van de komende collegeperiode is om tenminste de helft van het gemeentelijk vastgoed (nagenoeg) energieneutraal te hebben.

Verzoekt het college:

  • in 2020 met een raadsvoorstel te komen met het oogmerk om de verduurzaming van gemeentelijke panden te versnellen;
  • daarin een globale inschatting te geven van de benodigde investeringsruimte voor de energieneutrale ambitie;
  • middels een of meerdere werkbesprekingen in de raadscommissie te borgen dat het versnellingsplan in samenspraak met de raad wordt opgesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Kavish Partiman
CDA

Joris Wijsmuller
HSP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Martijn Balster
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Betrek de raad actief bij sloop monumenten

Lees verder

Motie Duurzaamheidsdoelen in de Woonagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer