Motie Trans­pa­rantie over Economic Board The Hague


20 december 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van de schriftelijke vragen Benoeming Shell-topvrouw als adviseur duurzaamheid (RIS 300418).

Constaterende, dat:

  • volgens artikel 9 van de Wet Openbaarheid van Bestuur “het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat zorg [moet dragen] voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen;”
  • het Economic Board The Hague een niet-ambtelijk adviesorgaan is.

Overwegende, dat:

  • transparantie juist gewenst is aangezien het Economic Board The Hague wordt gesubsidieerd met gemeenschapsgeld.

Verzoekt het college:

  • alle adviezen die het Economic Board The Hague aan het college heeft uitgebracht openbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA