Motie Sustai­na­bility Board The Hague


20 december 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen topvrouw Shell als duurzaamheidsadviseur (RIS300418).

Constaterende, dat:

  • er op verzoek van het college een Economic Board The Hague is opgericht om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven;
  • er in het coalitieakkoord staat dat “de gemeente helpt bij het inventariseren en koppelen van bedrijven die (samen) circulair kunnen werken;"
  • er in het coalitieakkoord staat dat “we duurzaamheid integreren in onze begrotingssystematiek en borgen dat duurzaamheidsaspecten bij alle besluiten meegewogen worden;"
  • er nog geen onafhankelijk Board is om het college te adviseren over duurzaamheid.

Overwegende, dat:

  • duurzaamheidsexperts net zo goed gehoord moeten worden als experts economie;
  • daarmee een betere balans zou ontstaan tussen economische en duurzame afwegingen.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of een Sustainability Board The Hague kan worden opgericht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP