Motie Betrok­kenheid Raad bij Eneco


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van de Raadsmededeling actualiteit verkoopproces Eneco (RIS300514).

Constaterende, dat:

  • het college de Raad achteraf informeert over de keuzes bij de privatisering van Eneco;
  • enkel bij de uiteindelijke keuze tot verkoop dan wel beursgang de Raad op basis van inhoudelijke stukken sturing geeft en besluitvormend optreedt in het verkoopproces;
  • er op dat moment geen wezenlijke bijsturing mogelijk is aangezien de Raad slechts voor of tegen de verkoop kan stemmen.

Overwegende, dat:

  • het voor een degelijke democratische sturing wenselijk is dat het college de Raad voordat inhoudelijke (tussen)besluiten worden genomen informeert, zodat zij op die momenten invloed kan uitoefenen op belangrijke keuzes in het verkoopproces;
  • met name de keuze tussen een beursgang of een onderhandse verkoop een belangrijke keuze is.

Verzoekt het college:

  • zich in te zetten om de Raad op een eerder moment dan het definitieve besluit de mogelijkheid te geven om sturing te geven aan het verkoopproces;
  • de Raad, waar nodig vertrouwelijk, te informeren voordat het college een standpunt over een onderhandse verkoop of beursgang inneemt en uitspreekt (bijvoorbeeld in de stuurgroep).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Martijn Balster
PvdA
Daniëlle Koster
CDA
Peter Bos
Haagse Stadspartij
Pieter Grinwis
CU/SGP
Hanne Drost
SP

Frans Hoynck van Papendrecht
50Plus


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, SP, PVV, Haagse Stadspartij

Tegen

D66, GroenLinks, VVD