Motie Bouw water­be­sparend!


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

 • bij de in de beantwoording van de technische vragen het volgende staat: ‘Dunea is verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater aan nieuwe woningen. De gemeente heeft van Dunea geen signalen ontvangen dat dit een probleem is’;

 • Dunea stelt ‘Alle seinen staan op rood’ aangezien er in haar gebied 81.000 nieuwe woningen komen, terwijl de grenzen van de productiecapaciteit al in zicht zijn en de de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk staat

 • op dit moment het niet mogelijk is publiekrechtelijke regels te stellen om waterbesparing te realiseren bij nieuwbouw.

Overwegende, dat:

 • het essentieel is dat ingezet wordt op waterbesparing, bijvoorbeeld door wc’s er niet meer mee door te spoelen en door regenwater te gebruiken;

 • bij nieuwbouw hierop kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij gemeentegrond;

 • Vitens in Silvolde een waterbewuste nieuwbouwwijk heeft gebouwd waarop ingezet wordt om per huurder 50 procent aan drinkwater te besparen;

 • ook Dunea hier met de gemeente Katwijk in Valkenhorst op inzet;

 • België wat dit betreft voorop loopt waardoor een Belg gemiddeld 45 liter minder drinkwater per dag gebruikt dan een Nederlander;

 • de Belgische wetgeving hierop al een tijd stuurt, bijvoorbeeld door vanaf 2023 te verplichten een regenput te installeren bij grote verbouwingen.

Verzoekt het college:

 • bij het Rijk te pleiten voor regels om te sturen op zuinig gebruik van water bij nieuwbouw en grote renovaties;

 • waterbesparing een plek te geven in het duurzaam bouwbeleid en op te nemen (in overeenkomsten) bij gemeentelijke grondexploitaties;

 • de raad voor de zomer over deze acties te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag