Motie Dieren­voed­selbank onderdeel armoe­de­be­strijding


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • het college eerder heeft aangegeven dat, zodra dierenvoedselbanken financiële ondersteuning nodig zouden hebben zij dat aan konden geven;

  • stijging is waar te nemen van mensen die aankloppen bij de dierenvoedselbanken in Den Haag.

Overwegende, dat:

  • door de energiecrisis meer mensen in de financiële problemen komen of niet meer rond kunnen komen met basisvoorzieningen;

  • de dierenvoedselbanken nu alles op eigen kosten voorzien en uitgiftepunten onzeker zijn voor de toekomst;

  • Bij de reguliere voedselbank geen dierenvoer aanwezig is.

Verzoekt het college:

  • om in gesprek te gaan met de Haagse dierenvoedselbanken om gezamenlijk te kijken waar de gemeente de dierenvoedselbanken kan helpen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen