Motie Geef wijken energie!


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

 • er in het coalitieakkoord van 2018 is vastgelegd: ‘In 2021 heeft Den Haag voor elke wijk en elke buurt een concreet plan waarin staat hoe de overstap wordt gemaakt naar duurzame energie en warmte’;

 • er ook in het coalitieakkoord 2019 bepaald is dat er wijkenergieplannen zouden komen;

 • in de programmabrief van 2020 is aangeven: ‘In 2020 willen wij in drie van deze wijken de energieplannen afronden.’

 • er nooit een wijkplan is afgerond en naar de raad is gestuurd;

 • In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat er een routekaart voor iedere wijk komt;

 • de huidige wethouder in de commissiebehandeling niet kon aangeven wanneer de eerste wijkenergieplannen/routekaarten gereed zijn.

Overwegende, dat:

 • bewoners al lang wachten op duidelijkheid over hoe in wijken de transitie wordt vormgegeven;

 • het ook van belang is voor de raad om duidelijkheid te krijgen over hoe wijkenergieplannen/routekaarten wordt vormgegeven om dit zo nodig bij te sturen;

 • het daarom wenselijk is dat er in elk geval al een aantal wijkenergieplannen/routekaarten worden vormgegeven;

 • zo ook wordt voorkomen dat er opnieuw geen of te laat wijkenergieplannen/routekaarten komen voor de wijken.

Verzoekt het college:

 • uiterlijk in de zomer een eerste wijkenergieplan/routekaart naar de raad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen