Motie Steun wildopvang


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • op technische vragen het college aangeeft dat de gemeente invulling geeft aan de algemene zorgplicht door jaarlijks maximaal 50.000 euro bij te dragen aan het vervoer en de verzorging van gewonde in het wild levende dieren;

  • door de sluiting van de Wildopvang Zuid-Holland meer gewonde in het wild levende dieren (van Haags grondgebied) terecht zullen komen bij de Haagse opvangcentra;

  • de Dierenambulance Den Haag en omstreken jaarlijks ruim 8.000 gewonde in het wilde levende dieren ophaalt van straat;

  • vogelopvang De Wulp jaarlijks 15.ooo gewonde in het wild levende dieren verzorgt en uitzet;

  • het Knagertje jaarlijks tientallen gewonde in het wild levende hazen, ratten en muizen verzorgt en uitzet;

  • de Egelopvang jaarlijks honderden gewonde egels verzorgt en uitzet.


Overwegende, dat:

  • in de praktijk er geen bijdrage wordt betaald aan organisaties voor de verzorging van gewonde in het wild levende dieren.


Verzoekt het college:

  • in samenspraak met de wildopvang een financiële tegemoetkoming af te stemmen en die jaarlijks toe te voegen aan het budget dierenwelzijn;

  • de raad hierover bij de programmarekening 2022 te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit

Partij voor de Dieren

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP