Motie Duurzame verhuur­ders­ver­gunning


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • bij de beantwoording van de technische vragen het volgende staat: ‘Het college is positief over een aanstaande verhuurverbod van woningen met E, F en F labels per 2030 omdat dit verhuurders stimuleert om te verduurzamen. Daarentegen vindt het college het een gemiste kans dat verduurzaming niet expliciet onderdeel is van de verhuurdersvergunning.’;

  • de plenaire Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Goed verhuurderschap ingepland staat voor 23 januari 2023.

Overwegende, dat:

  • er weinig instrumenten zijn om te sturen op het verduurzamen van huurwoningen;

  • het inderdaad een gemiste kans is dat duurzaamheid niet is meegenomen in de wet Goed verhuurderschap.

Verzoekt het college:

  • de Tweede Kamer voor de behandeling van het wetsvoorstel Goed verhuurderschap te benadereren en aan te geven dat het wenselijk zou zijn als via de verhuurdersvergunning ook expliciet kan worden gestuurd op de verduurzaming van huurwoningen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Judith Klokkenburg
CU/SGP

Vincent Thepass
GroenLinks

Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, Forum voor Democratie