Motie Breng problemen jaar­wis­seling beter in kaart


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van de Evaluatie jaarwisseling 2018-2019.

Overwegende, dat:

  • de afgelopen jaarwisseling en grote stijging heeft gezien in geweldpleging, criminaliteit, overlast en schade;
  • er geen cijfers beschikbaar zijn per wijk of stadsdeel;
  • het hierdoor niet duidelijk is in welke stadsdelen de meeste problemen zich voordoen;
  • er geen duidelijke gebiedsgerichte aanpak is om problemen tijdens de jaarwisseling te verminderen en voorkomen.

Verzoekt het college:

voortaan in de evaluatie van de jaarwisseling ook een overzicht van de cijfers per wijk of stadsdeel op te nemen;

  • op basis hiervan waar wenselijk met een wijkgerichte aanpak komen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert BarkerMikal TseggaiPieter Grinwis
Partij voor de DierenPvdAChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, GroenLinks, VVD, D66, CDA, PVV