Amen­dement PAS op de plaats


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Madurodam (RIS302556).

Besluit om:

  • In het bestemmingsplan op pagina 51 en 52 de volgende passage te schrappen:

“Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld en in werking getreden. Hierdoor is de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd.

In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van

brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald. De stikstofberekening geeft aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden die voortkomen uit onderhavig bestemmingsplan maximaal leiden tot een extra bijdrage aan de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype van 0,10 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide.

In het kader van de programmatische aanpak stikstof 2015 - 2021 (PAS) is depositieruimte gereserveerd voor projecten met een bijdrage van maximaal 1,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen. Voor projecten binnen dit deel van de depositieruimte geldt geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming (art. 2.9, lid 5 Wnb juncto art. 2.12, eerste lid Besluit natuurbescherming). Voor de uitbreiding van Madurodam kan worden volstaan met een melding.

Omdat het PAS al passend is beoordeeld, is op grond van artikel 2.8, lid 2 Wnb het opstellen van een nieuwe passende beoordeling voor het planbesluit niet verplicht. Een nieuwe passende beoordeling zal redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten opleveren omtrent de significante gevolgen van het plan.

Conclusie

De gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming staat vaststelling van dit bestemmingsplan niet in de weg.”

  • Deze passage te vervangen door de volgende:

“De stikstofberekening geeft aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden die voortkomen uit onderhavig bestemmingsplan maximaal leiden tot een extra bijdrage aan de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype van 0,10 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof 2015 - 2021 (PAS) kan niet zonder vergunning gebruik worden gemaakt van de depositieruimte gereserveerd voor projecten met een bijdrage van maximaal 1,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen. Voor de uitbreiding van Madurodam kan daarom niet worden volstaan met een melding. Een passende beoordeling dient nog te worden uitgevoerd.

Conclusie

De gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming staat vaststelling voor de meeste aspecten van dit bestemmingsplan niet in de weg. Een passende beoordeling van de stikstofdepositie dient echter nog plaats te vinden.”

Toelichting:

De huidige passages over het PAS zijn verouderd en zijn in strijd met de geldende wetgeving aangezien de RvS het als passend beoordelen van een plan op basis van stikstofdepositieruimte zonder vergunning heeft vernietigd. Een zorgvuldige beoordeling dient nog plaats te vinden. Dit is vormgegeven in dit amendement.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Breng problemen jaarwisseling beter in kaart

Lees verder

Motie Faunapassage voor opgeleukt talud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer