Motie Onder­schei­dende publieks­trekker


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van de Brief van wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Ingekomen zienswijzen op het ter inzage gelegde bouwplan van het paviljoen aan de Noordboulevard, bekend als Strandweg ongenummerd ter hoogte van nummer 187 (RIS303043).

Overwegende, dat:

  • in het planuitwerkingskader is vastgelegd dat er op de Noordboulevard een publiekstrekker komt met een onderscheidend aanbod;
  • de huidige plannen dit in de toekomst niet goed borgen;
  • zo het risico bestaat dat de ‘publiekstrekker’ uiteindelijk een dertien-in-een-dozijn horecagelegenheid wordt, bijvoorbeeld een hamburgertent, kebabzaak of ijskraam;
  • de gemeente nu geen sturing geeft op het onderscheidende aanbod of het zijn van een publiekstrekker anders dan de prikkel die een horecaondernemer ervaart om veel omzet te draaien.

Verzoekt het college:

  • via privaat- of publiekrechtelijke weg aanvullende regels te stellen om het onderscheidend aanbod en de functie van publiekstrekker voor de toekomst te waarborgen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Groep de Mos/HvDH, GroenLinks, VVD, D66, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, NIDA, 50PLUS, ChristenUnie/SGP

Tegen