Motie Treurnis over inkoop­beleid


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmarekening 2018 (RIS302204).

Constaterende, dat:

 • het college in november 2015 een voorstel heeft gedaan voor een nieuw inkoopbeleid;
 • tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel een aantal amendementen en moties zijn ingediend en aangenomen;
 • de afdoening van de vele moties, ondanks herhaald aandringen, pas op 11 april 2018 per raadsmededeling aan de raad is verzonden,
 • in de motie duidelijke duurzaamheidscriteria verzocht is om uitvoering per begin 2017, maar ondanks verschillende attenderingen pas in april 2018 een afdoening is verzonden;
 • ook de uitvoering van het raadsbesluit van maart 2016 niet volledig plaatsvond aangezien er geen rapportage is verstrekt over verschillende onderwerpen waaronder de voortgang van het toepassen van het beleid bij de gemeentelijke inkoop en geen rapportage is verstrekt van de relevante inkoopcontracten;
 • bovendien niet in een nadere uitwerking van het inkoopbeleid is vastgelegd welke concrete uitgangspunten bij elke nieuwe inkooprelatie worden nagestreefd t.a.v. social return, MKB-vriendelijke inkoop, duurzaamheid en innovatie, zoals in het raadsbesluit is vastgelegd;
 • bij behandeling van dit onderwerp op 28 juni 2018 de wethouder heeft aangekondigd na de zomer met een reactie op de moties te komen;
 • daarop een motie van treurnis is aangehouden;
 • nog steeds geen nieuw inkoopbeleid en reactie op de moties is gekomen.

Overwegende, dat:

 • Den Haag voor bijna 1 miljard euro per jaar inkoopt, maar het inkoopbeleid zelf traag vorm krijgt;
 • uitvoering van het raadsbesluit en de moties te wensen overlaat;
 • in het coalitieakkoord bepaald is dat duurzaamheid een belangrijker aandeel krijgt bij gunningen en aanbestedingen;
 • dit ook echt nodig is om het goede voorbeeld te geven en in 2030 klimaatneutraal te worden;
 • het mede daarom erg teleurstellend is dat zo weinig resultaat is te zien sinds 2015.

Betreurt:

 • het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV