Motie Stop met snoepen van het groen


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmarekening 2018 (RIS302204).

Constaterende, dat:

  • de laatste jaren de stad te maken heeft gehad met veel projecten die ten koste zijn gegaan van het bestaande groen en stedelijke groene hoofdstructuur;
  • de raad sinds zijn aantreden nog niet een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven of een bestemmingsplan heeft vastgesteld voor het omzetten van een bouwvlak of een weg naar groen, maar zeer regelmatig voor het omgekeerde.

Overwegende, dat:

  • een opeenstapeling van kleine bouw- en herontwikkelingen een significante impact kan hebben op de Haagse groene ruimte.

Van oordeel, dat:

  • het Haagse stadsbestuur de Haagse groene ruimte moet beschermen.

Roept het college op:

  • terughoudender om te gaan met het mogelijk maken van ontwikkelingen die ten koste gaan van het groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA