Motie: Circu­laire hoogbouw


4 april 2019

Motie: Circulaire hoogbouw

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van de Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District & brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Gebiedsagenda's prioritaire gebieden CID (RIS300623 en RIS301328).

Overwegende, dat:

  • bij hoogbouw een uitdaging ligt om te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand;
  • de openbare ruimte schaars is en inpandig gescheiden afvalinzameling gerealiseerd kan worden;
  • bij hoogbouw vanaf het eerste concept ingezet moet worden op circulariteit aangezien het achteraf moeilijk is ruimte te vinden, bijvoorbeeld voor gescheiden inzameling.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat: “We gaan verspilling van grondstoffen tegen en zorgen voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad. De gemeente helpt bij het inventariseren en koppelen van bedrijven die (samen) circulair kunnen werken. […] Deze periode verminderen we de hoeveelheid afval dat verbrand wordt drastisch. […] We zetten maximaal in op hoogwaardige bronscheiding.”
  • Dat in zowel de NVU’s als in de hoogbouwvisie niet duidelijk is hoe wordt ingezet op circulariteit en gescheiden afvalinzameling.

Verzoekt het college:

  • aan te geven welke mogelijkheden er zijn om bij hoogbouw te sturen op circulariteit, bijvoorbeeld in vergunningvoorwaarden;
  • daarbij in te zetten op gescheiden afvalinzameling;
  • met de raad te delen hoe hier binnen het CID invulling aan wordt gegeven.

* Weghalen wat niet van toepassing is.

NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Dierenmishandeling als ambitie in het veiligheidsplan

Lees verder

Motie: Verkoop Eneco aan betrouwbare organisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer