Motie Commu­ni­catie over subsi­die­re­geling Groene daken


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmarekening 2018 (RIS302204).

Constaterende, dat:

  • in 2018 54 subsidies voor een groen dak zijn verleend;
  • dit consistent is met het aantal verleende subsidies in eerdere jaren;
  • deze subsidies bovenmatig zijn geconcentreerd in het Geuzen- en Statenkwartier (11 van de 54);
  • de subsidiepot vaak niet is uitgeput.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is dat alle beschikbare middelen voor de verduurzaming van de stad tijdig worden ingezet;
  • de bekendheid van de subsidieregeling groene daken verbeterd kan worden, vooral in versteende relatief arme wijken.

Verzoekt het college:

  • een communicatiestrategie op te stellen, gericht op woningeigenaren met een geschikt plat dak, om hen te informeren en te motiveren gebruik te maken van de subsidie voor de aanleg van groene daken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV