Motie Toelaten van Het Groene Consortium


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen uitsluiting van het Groene Consortium.

Constaterende, dat:

 • de gemeenteraad een brief heeft ontvangen van Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij;
 • Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij niet zijn toegelaten tot het biedings- en onderhandelingsproces betreffende de verkoop van Eneco;
 • Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gezamenlijk als biedende partij alsnog toegelaten willen worden tot het biedings- en onderhandelingsproces.

Overwegende, dat:

 • het proces zodanig ingericht moet zijn, dat er geen twijfel kan zijn over het bestaan van een level-playing field waarin een grote diversiteit aan kandidaten aan het verkoopproces kan deelnemen;
 • Eneco een grote rol in de energietransitie kan spelen en partijen die organisatie- en financieringsvormen wensen te gebruiken die bij deze energietransitie aansluiten op basis daarvan niet uitgesloten mogen worden;
 • een consortium als totaal voldoende geld moet kunnen inbrengen, maar deze eis niet aan individuele consortium deelnemers dient te worden gesteld;
 • dat de regels rondom de verkoop van Eneco toestaan dat de verkopende partijen de regels tijdens de procedure aanpassen;
 • dat met het verzoek om toelating tot het biedings- en onderhandelingsproces geen voorkeur wordt uitgesproken voor de uiteindelijke winnaar van de verkoop-procedure.

Verzoekt het college:

 • in overleg te treden met de colleges van de andere 43 aandeelhoudende gemeenten en de aandeelhouderscommissie met als doel: Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gezamenlijk als biedende partij alsnog toe te laten tot het biedings- en onderhandelingsproces betreffende de verkoop van Eneco;
 • in dit overleg er mede op aan te dringen mogelijke andere kandidaat-kopers die op dezelfde gronden zijn afgewezen gelijk te behandelen;
 • over het overleg en het al dan niet toelaten van partijen de gemeenteraad – voor zover nodig vertrouwelijk – te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Uitbreiden pandbrigade

Lees verder

Motie Communicatie over subsidieregeling Groene daken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer