Motie Toelaten van Het Groene Consortium


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen uitsluiting van het Groene Consortium.

Constaterende, dat:

 • de gemeenteraad een brief heeft ontvangen van Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij;
 • Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij niet zijn toegelaten tot het biedings- en onderhandelingsproces betreffende de verkoop van Eneco;
 • Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gezamenlijk als biedende partij alsnog toegelaten willen worden tot het biedings- en onderhandelingsproces.

Overwegende, dat:

 • het proces zodanig ingericht moet zijn, dat er geen twijfel kan zijn over het bestaan van een level-playing field waarin een grote diversiteit aan kandidaten aan het verkoopproces kan deelnemen;
 • Eneco een grote rol in de energietransitie kan spelen en partijen die organisatie- en financieringsvormen wensen te gebruiken die bij deze energietransitie aansluiten op basis daarvan niet uitgesloten mogen worden;
 • een consortium als totaal voldoende geld moet kunnen inbrengen, maar deze eis niet aan individuele consortium deelnemers dient te worden gesteld;
 • dat de regels rondom de verkoop van Eneco toestaan dat de verkopende partijen de regels tijdens de procedure aanpassen;
 • dat met het verzoek om toelating tot het biedings- en onderhandelingsproces geen voorkeur wordt uitgesproken voor de uiteindelijke winnaar van de verkoop-procedure.

Verzoekt het college:

 • in overleg te treden met de colleges van de andere 43 aandeelhoudende gemeenten en de aandeelhouderscommissie met als doel: Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij gezamenlijk als biedende partij alsnog toe te laten tot het biedings- en onderhandelingsproces betreffende de verkoop van Eneco;
 • in dit overleg er mede op aan te dringen mogelijke andere kandidaat-kopers die op dezelfde gronden zijn afgewezen gelijk te behandelen;
 • over het overleg en het al dan niet toelaten van partijen de gemeenteraad – voor zover nodig vertrouwelijk – te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Martijn Balster
PvdA

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV