Motie Klimaat­crisis


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van de Programmarekening 2018.

Overwegende, dat:

 • in de jaarrekening met geen woord wordt gerept over de klimaatcrisis;
 • onze planeet zich in het midden van een ecologische crisis bevindt die zijn weerga niet kent;
 • klimaatverandering plant- en diersoorten op onze hele planeet met uitsterven bedreigt en nu al het einde betekent van de levens en levenswijze van vele mensen;
 • het Intergovernmental Panel on ClimateChange (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat een opwarming van meer dan 1,5°C moet worden voorkomen;
 • Den Haag heeft afgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
 • de landen die nu en in het verleden de grootste verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering en de systemen die haar veroorzaken voorop zouden moeten lopen in het bestrijden hiervan.

Constaterende, dat:

 • Het volgende onlangs per motie in Amsterdam is aangenomen door onder andere D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie.

Van mening, dat:

 • de wereld in een klimaatcrisis én in een ecologische crisis verkeert;
 • Europese en Nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om de klimaatcrisis het hoofd te bieden;
 • Europese en Nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat alle economische activiteiten zich afspelen binnen de draagkracht van de planeet en een einde moeten maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van klimaatverandering.

Verzoekt het college:

 • de mening van de gemeenteraad van Den Haag actief uit te dragen richting de regering, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;
 • er bij de rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen — financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;
 • in haar internationale netwerken samenwerking te zoeken om klimaatverandering een topprioriteit te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Martijn Balster
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, PVV