Motie Concrete duur­zaam­heids­doelen


14 maart 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 maart 2019, ter bespreking van Prestatieafspraken (RIS301439).

Overwegende, dat:

  • er in het coalitieakkoord staat dat het college deze periode betekenisvolle en concrete stappen gaat zetten naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030;
  • het van belang is dat ook woningcorporaties stappen zetten richting klimaatneutraliteit;
  • er geen concreet doel voor de woningcorporaties zijn opgenomen op het gebied van verduurzaming in de Woonagenda of kadernota;
  • van belang is dat concrete doelen worden gesteld en dat dit wordt vastgelegd.

Constaterende, dat:

  • er momenteel geen concrete doelen in de prestatieafspraken voor 2019 zijn afgesproken die bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030;
  • in de Duwo-afspraken bijvoorbeeld slechts de ambitie wordt uitgesproken dat nieuwe woningen minimaal label B, terwijl nieuwe woningen wettelijk verplicht A-label hebben;
  • woonzorg en Haagwonen stellen dat al haar gebouwen pas in 2050 energieneutraal zijn;
  • voor andere corporaties er vaak niet eens een ambitie of tussendoel vastgelegd.

Spreekt uit dat:

  • wenselijk is dat bij de prestatieafspraken voor 2020 en verder concrete duurzaamheidsdoelen met de corporaties worden afgesproken die bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, CDA, PvdA, SP, PVV

Tegen

VVD, GroenLinks, Hart voor Den Haag, D66, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Motie Communicatie over asbestdaken

Lees verder

Motie Invloed raad op prestatieafspraken in de Woonagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer