Motie Daad­wer­kelijk meer cliën­ton­der­steuners maat­schap­pe­lijke opvang


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van Beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030.

Constaterende, dat:

  • in de afdoening van de aangenomen motie ‘Meer cliëntondersteuners maatschappelijke opvang’ (RIS 314198) wordt aangegeven dat wordt gekeken naar de manieren waarop we als gemeente kunnen investeren in de cliëntondersteuning en dat daarin in het beleidskader aanpak dakloosheid op wordt ingegaan;

  • in de geactualiseerde aanpak dakloosheid alleen wordt genoemd dat er meer aan het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning wordt gewerkt, maar het niet duidelijk is op welke manier dit aansluit bij de behoefte van (maatschappelijke) organisaties;

  • in het nieuwe beleidskader (thema iedereen weet de weg is 2,4 miljoen voor geraamd) en vanuit het Rijk financiële middelen beschikbaar zijn om te investeren in cliëntondersteuning.

Overwegende, dat:

  • organisaties al vaker hebben aangeven behoefte te hebben aan meer cliëntondersteuning met onder andere meer juridische kennis onder cliëntondersteuners;

  • naar aanleiding van de desbetreffende motie er nog geen gesprek is geweest met maatschappelijke organisaties over het investeren in cliëntondersteuning en de benodigde behoefte;

  • de huidige subsidieregelingen MO-BB en Sociaal Vitaal geen financiële ruimte bieden voor extra investeringen in de cliëntondersteuning.

Verzoekt het college:

  • alsnog in gesprek te treden met de betreffende (maatschappelijke) organisaties om helderheid te krijgen hoeveel extra cliëntondersteuners er nodig zijn;

  • daarbij mee te nemen welke behoefte er nodig is binnen de (maatschappelijke) organisaties;

  • voor het einde van het jaar helderheid te geven over de uitkomsten van de gesprekken en hoe het college extra gaat investeren in cliëntondersteuning als uitvoering van het actieplan dakloosheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie