Motie Erkenning voor street art


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Overwegende, dat:

  • de wethouder aangeeft dat binnen het gemeentelijk beleid street art geen formele kunstvorm is en daar ook geen regeling voor is;

  • street art primair werd ingezet als graffiti bestrijding door de dienst stadsbeheer;

  • er binnen de gemeentelijke organisatie al wordt gekeken naar de mogelijkheden om street art binnen de gemeente te laten verhuizen naar de afdeling cultuur, inclusief budget.


Van mening, dat:

  • street art een levendige en prikkelende vorm van buitenkunst is waarmee veel nieuwe doelgroepen worden bereikt;

  • street art wijken en gebouwen opfleurt en bijdraagt aan een kleurige leefomgeving.


Verzoekt het college:

  • street art te erkennen als formele kunstvorm en onder te brengen bij de afdeling cultuur;

  • met organisaties en makers uit de stad te onderzoeken wat er nodig is om street art een volwaardige plek te geven binnen het gemeentebeleid en een visie hierop te presenteren aan de gemeenteraad.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, PVV, Forum voor Democratie