Motie Cultuur Combi­na­tie­func­ti­o­naris voor alle stads­delen


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Overwegende, dat:

  • combinatiefunctionarissen cultuur een belangrijke functie hebben in het begeleiden van bewoners naar kunst- en cultuurdeelname;

  • er ongeveer tien keer zo veel combinatiefunctionarissen sport werkzaam zijn in de stad.


Constaterende, dat:

  • het aantal combinatiefunctionarissen cultuur niet toereikend is om alle stadsdelen te kunnen bedienen;

  • het een doel in de Cultuurvisie 2033 is dat elke inwoner na school een leven lang zijn creatieve talenten zou moeten kunnen ontwikkelen door middel van cultuurparticipatie.


Verzoekt het college:

  • na te gaan wat er nodig is om genoeg combinatiefunctionarissen cultuur te activeren om minimaal alle stadsdelen te bereiken en de subsidieregeling hierop aan te passen;

  • een actieve rol in te nemen in stadsdelen waar nog geen combinatiefunctionarissen actief zijn.En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie