Motie Verhoog budget 2-jaren regeling


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Overwegende, dat:

  • ruim 20 Haagse kunst- en cultuurinstellingen geen positieve beoordeling hebben ontvangen van de adviescommissie voor de vierjarige subsidieregeling MJB Kunst en Cultuur 2025-2028 – categorie B.;

  • veel van deze instellingen een aanvraag zullen doen voor een tweejarige subsidieregeling – categorie A in een poging de deuren open te kunnen houden.


Constaterende, dat:

  • in het beleidskader is opgenomen dat het maximale aanvraagbedrag voor de tweejarige regeling €100.000,- is, met een totaalbudget € 500.000,- per jaar;

  • het aannemelijk is dat deze subsidieregeling zeer zal worden overvraagd.


Verzoekt het college:

  • de problemen die het wegvallen van deze instanties zal opleveren mee te nemen in de begroting en na de zomer met structurele oplossingsrichtingen te komen richting de raad;

  • te bezien of ook op korte termijn al ruimte gevonden kan worden binnen het Programma Cultuur om de subsidieregeling – categorie A aan te vullen.


En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Maarten De Vuyst
GroenLinks
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

D66, VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie